Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

REGULAMIN

działania Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

§ 1

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, działającym na podstawie art. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).

§ 2

Do zadań Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwanej dalej Radą, należy w szczególności:

1.    ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;

2.    opiniowanie projektów planów ochrony;

3.    ocena realizacji ustaleń planów ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;

4.    opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie edukacji, ochrony przyrody, turystyki i rekreacji.

§ 3

1.    Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.

2.    Rada może powoływać komisje problemowe złożone z członków Rady i zaproszonych do współpracy specjalistów.

3.    Członków komisji wskazuje przewodniczący Rady.

4.    Zadaniem komisji jest rozpoznanie zaistniałego problemu oraz wypracowanie i przedstawienie opinii Radzie i Dyrektorowi.

5.    W razie potrzeby obowiązki Przewodniczącego przejmuje jego zastępca.

§ 4

1.    W posiedzeniach Rady uczestniczy dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych lub jego zastępca.

2.    W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele :

a)    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

b)    Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,

c)    przedstawiciele instytucji naukowych,

d)    przedstawiciele innych organów administracji publicznej i organizacji społecznych,

e)    pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

f)    specjaliści oraz przedstawiciele jednostek współpracujących z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

§ 5

1.    Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a)    Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

b)    Zarządu Województwa Pomorskiego,

c)    przynajmniej połowy liczby członków Rady.

2.    W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenia zwołuje jego zastępca.

3.    O terminie posiedzenia Rady zawiadamia drogą elektroniczną dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w imieniu Przewodniczącego, najpóźniej 14 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia dołączany jest uzgodniony z Przewodniczącym program wraz z materiałami obrad.

4.    Posiedzenia odbywają się z częstotliwością uzależnioną od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 6

1.    Porządek posiedzeń ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z dyrektorem PZPK. Porządek posiedzenia może zostać zmieniony na wniosek członka Rady, przyjęty zwykłą większością głosów.

2.    Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.

3.    Funkcję sekretarza pełni pracownik wyznaczony przez dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

§ 7

1.    Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych, które są tajne.

2.    Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne także w innej sprawie, jeśli uzna to za szczególnie uzasadnione.

3.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy co najmniej 50% frekwencji członków Rady.

4.    Jeżeli w wyniku głosowania uzyskano taką samą liczbę głosów „za” i „przeciw”, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności - zastępcy.

5.    Pomiędzy posiedzeniami, uchwały Rady, z wyjątkiem uchwał dotyczących: zmiany regulaminu Rady, opiniowania planów ochrony oraz spraw personalnych, mogą być przyjmowane w głosowaniu przeprowadzanym drogą elektroniczną.

6.    Głosowanie drogą elektroniczną wymaga udziału przynajmniej 50 % członków Rady.

7.    Głosowanie drogą elektroniczną zarządza Przewodniczący Rady, który również je prowadzi lub w jego imieniu prowadzi pracownik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, odpowiedzialny za organizacje posiedzeń Rady. Prowadzący głosowanie drogą elektroniczną zwraca się o oddanie głosu do wszystkich członków Rady i wyznacza termin oddania głosu nie krótszy niż 5 dni roboczych.

8.    Każdy członek Rady ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Rady oraz przedkładania projektów uchwał.

9.    Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 8

1.    Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2.    Protokół zawiera główne kierunki dyskusji i wnioski z posiedzenia lub z obrad przeprowadzonych drogą elektroniczną.

3.    Postanowienia i uchwały podjęte przez Radę oraz głosy jej członków oddane drogą elektroniczną, stanowią załącznik do protokołu.

4.    Protokoły z posiedzeń, w imieniu Rady, podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca.

5.    Rada zatwierdza protokół na najbliższym posiedzeniu.

§9

1.    Sekretariat Rady prowadzi wyznaczony przez dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych pracownik.

2.    Pełne nagrania z przebiegu posiedzenia Rady archiwizowane będą na nośnikach elektronicznych w sekretariacie Rady. Pisemny protokół dotyczyć będzie podstawowych zagadnień, oddających istotę wypowiedzi i problemów.

3.    Członkom Rady przysługuje prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2.

4.    Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 10

Uchwała przyjmująca oraz zmieniająca niniejszy Regulamin wymaga bezwzględnej większości głosów.